Untitled Document
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

2.1 ประวัติอำเภอไชยปราการ
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมืองไชยปราการเคยเป็นราชธานีของ อาณาจักรโยนกเชียงแสน (ล้านนา) มาก่อน ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าพรหมกุมาร หรือพระเจ้าพรหมมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๑๕๙๙ ตรงบริเวณลำแม่น้ำฝาง ฝากฝั่งด้านทิศตะวันออก ได้ขนานนามเมืองว่า “นครเวียงไชยปราการราชธานี ” และพระเจ้าพรหมราชกุมาร ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อปี พ.ศ. ๑๖๐๐ เมืองไชยปราการนี้อยู่ห่างเมืองโยนกเชียงแสน หรือเมืองเวียงไชยบุรี - ศรีเชียงแสน เป็น ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร (คือเมืองเชียงแสนกับเมืองฝางในปัจจุบัน) เมืองไชยปราการที่กล่าวถึงนี้ ศาสตราจารย์แคมแมน นักสำรวจโบราณวัตถุแห่ง มหาวิทยาลัยมลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่าเมืองไชยปราการที่พระเจ้าพรหม มหาราชทรงสร้างขึ้นนั้น มิใช่ตัวเมืองฝางในปัจจุบัน แต่เป็นริมแม่น้ำฝางด้านทิศตะวันออกอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ข่า ทางทิศใต้ของอำเภอฝาง (เขตติดต่ออำเภอฝาง - อำเภอไชยปราการ) เมืองไชยปราการตั้งอยู่ห่าง อำเภอฝาง เป็นระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีลักษณะคล้ายหัวใจ เมืองไชยปราการเป็นเมืองร้างซึ่ง ปรากฏซากกำแพงเมือง ซุ้มประตู และซากพระราชวังอยู่โดยชัดแจ้ง ส่วนตัวเมืองฝางนั้น เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลัง

ต่อมาเมืองไชยปราการได้เสื่อมอำนาจลงเมื่อปี พ.ศ. ๑๗๐๒ พระยามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ผู้สร้างเมืองเชียงราย ได้ขยายอำนาจ และสร้างเมืองใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๓ ตรงบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง(ระมิงค์) เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเมืองอื่น ๆ และพระองค์ได้ขนานเมืองว่า เมืองเชียงใหม่ ดังนั้น เมืองไชยปราการจึงได้ถูกรวมเข้ากับเมืองฝางและอยู่ในเขตอำเภอฝาง กระทั่ง กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นความเจริญ และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้นในภายหน้า เพื่อประโยชน์ใน ด้านการปกครองและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แบ่งท้องที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นไป ท่ามกลางความปิติยินดีของราษฎร ๔ ตำบล คือ ตำบลปงตำ ตำบลศรีดงเย็น ตำบลหนองบัว และตำบลแม่ทะลบ ซึ่งมีประชากรประมาณ ๓๘,๙๘๒ คน ที่ได้รับ ของขวัญปีใหม่ชิ้นสำคัญจากรัฐบาลในครั้งนั้น โดยมีที่ว่าการกิ่งอำเภอไชยปราการ (ชั่วคราว) ตั้งอยู่ ณ บริเวณโรงเรียนไชยปราการ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว สำหรับที่ตั้งกิ่งอำเภอไชยปราการถาวรนั้นได้ทำ การก่อสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงตำ ริมถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง และได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยได้ทำพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอไชยปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑ เส้นทางสู่กิ่งอำเภอไชยปราการ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ เชียงใหม่ - ฝาง ไปตามถนนอันคดเคี้ยวจากตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว ท่ามกลางภูมิประเทศ สองข้างทางที่เขียวชอุ่มไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ มีเส้นทางคมนาคมลัดเลาะเลี้ยวไปตามไหล่เขาอัน สวยงามสลับกับพื้นที่ราบท้องทุ่งนาบางตอน ผ่านดอยหลวงเชียงดาวที่สูงเสียดฟ้าเข้าสู่ขุนเขาในตำบลศรีดงเย็น ที่คดเคี้ยวไปตลอดทางจวบจนเข้าสู่พื้นที่กิ่งอำเภอ ไชยปราการ รวมระยะทางได้ประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร กิ่งอำเภอไชยปราการได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอไชยปราการ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗


2.2 สภาพทั่วไป

2.2.1. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีดงเย็น มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาซึ่งมีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่หลายเผ่า ได้แก่ เผ่ามูเซอ ลีซอ กระเหรี่ยง ส่วนพื้นที่ราบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ทำสวน ทำไร่ ทำนา และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยพื้นราบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้าน ร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอไชยปราการระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลไชยปราการ ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
- ทิศตะวันออก ติดกับตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้ ติดกับอำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว
- ทิศตะวันตก ติดกับตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ เนื้อที่ 303.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 189,425 ไร่

2.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ในเขตตำบลบางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณประกอบด้วย ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ไผ่ และไม้อื่น ๆ ดินเป็นชุดดินที่ราบเชิงเขา ลักษณะของดินจะอยู่บนพื้นที่ ที่เป็นที่ราบเชิงเขา สลับซับซ้อน ความลาดชัน มากกว่า 16 % ขึ้นไป ดินลึก การระบายน้ำดี มีความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านปานกลาง มีความสามารถ ในการยึดน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง

2.2.3 ภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปมี ดังนี้
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุใต้ฝุ่น (ดีเปรสชั่น) จากทะเลจีนตอนใต้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากทะเลจีน พัดพาความหนาวเย็น

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้าหาบริเวณความกดอากาศสูงในทะจีนใต้ เป็นลมร้อน อุณหภูมิสูงสุด 37 - 38 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 18 - 20 องศาเซลเซียส ปริมาณ น้ำฝนที่ตกในพื้นที่เฉลี่ยต่อปีที่ผ่านมา 1,420.70 ลบ.ม.

2.2.4 การปกครอง (จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ)
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. 18 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาล หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15 , 17
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วจำปี
หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 4 บ้านอินทาราม หมู่ที่ 13 บ้านถ้ำหนองเบี้ย
หมู่ที่ 5 บ้านอ่าย หมู่ที่ 14 บ้านปางมะขามป้อม
หมู่ที่ 6 บ้านร้องธาร หมู่ที่ 15 บ้านเชียงหมั้น
หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 16 บ้านแพะ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 17 บ้านด้ง
หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 18 บ้านเวียงผาพัฒนา

2.2.4.1 ประชากรแฝงในตำบลศรีดงเย็นประมาณ 2,000 คน

2.2.5 สภาพทางเศรษฐกิจ
1. อาชีพ
ประชากรส่วนมากมีอาชีพด้านการเกษตร รองลงมาคือ รับจ้าง และค้าขายตามลำดับ
- ทำนา
- ทำสวน
- ทำไร่
- รับจ้าง
- เลี้ยงสัตว์
- ค้าขาย
- อื่น ๆ
2. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั้มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง
- โรงสีข้าว 6 แห่ง
- ร้านอาหาร 10 แห่ง
- ร้านขายของชำ 53 แห่ง
2.2.6 สภาพทางสังคม
ชุมชนในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีวิถีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย มีการอยู่อาศัยแบบครอบครัว ขยาย ในลักษณะเครือญาติวงศ์ใหญ่ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน กิจกรรมประเพณี และกิจกรรมของชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คอยดูแลด้านการปกครอง และมีสมาชิก อบต. แต่ละบ้านคอยประสานในด้านการพัฒนา

2.2.7 การศึกษา
ในพื้นที่ มีสถานศึกษา สถานพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 18 แห่ง

2.2.8 ด้านศาสนา / วัฒนธรรม
- วัด/สำนักสงฆ์ 14 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ 4 แห่ง
วัฒนธรรม ประเพณีในเขตตำบลศรีดงเย็น มีลักษณะเหมือนกับพิธีกรรมทั่วไปของชาวล้านนาในเขตภาคเหนือ และยังคงมีการสืบทอด ดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน มีการผสมผสาน กลมกลืนกับวัฒนธรรมใหม่ที่ได้เข้ามา โดยมีพื้นฐานอิงอยู่กับพระพุทธศาสนา และสังคมเกษตรกรรม เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ปี๋ใหม่เมือง ยี่เป็ง การถวายทานข้าวใหม่ ฯลฯ

2.2.9 สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
- สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 18 แห่ง
- ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน 18 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมซึม ร้อยละ 97ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ (ป้อมยาม) 2 แห่ง

2.2.10 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ถนนตำบลศรีดงเย็น มีเส้นทางการคมนาคม ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สาย อำเภอไชยปราการ - ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย เป็นถนนสายหลัก

1. ถนนคอนกรีต 17 สาย ความยาว 17 ก.ม.
2. ถนนลูกรัง 47 สาย ความยาว 56.4 ก.ม

การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ 16 หมู่บ้าน
- ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 18
ส่วนหมู่บ้านที่ 7, 8, 10, 14 มีบางส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

แหล่งน้ำ
- ลำน้ำ ลำห้วย 20 สาย
- ฝาย 12 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 668 แห่ง
- บ่อโยก 9 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง
- ประปาภูเขา 7 แห่ง
- บ่อบาดาล 36 แห่ง
- สระน้ำ 25 แห่ง
- แหล่งน้ำสาธารณะ 15 แห่ง

2.2.11 ข้อมูลอื่น ๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- น้ำบาดาล
- ถ้ำ
- น้ำตก
- น้ำรู
2. กลุ่มต่าง ๆในพื้นที่
- ชมรมลูกเสือชาวบ้าน - ชมรม ทส.ปช. - ชมรม อพป.
- ชมรม อปพร. - ชมรม ชรป. - ชมรม รสทป.

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์