Untitled Document
 
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายธนภัทร  ผัดเวียง พร้อมคณะ ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการที่ได้รับการประสานจาก สจ.ชยดล  พรหมจักร จำนวน 55 ชุด  
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ หมู่ที่ 6 บ้านเด่น ร้องธาร จำนวน 5 ราย
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย จำนวน 5 ราย
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ หมู่ที่ 15 บ้านแพะเชียงหมั้น จำนวน 5 ราย
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ หมู่ที่ 12 บ้านสันทรายป้้นหม้อ จำนวน 5 ราย
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก จำนวน 10 ราย
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขิ จำนวน 5 ราย
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วจำปี จำนวน 5 ราย
มอบถุงยังชีพผู้พิการ หมู่ที่ 14 บ้านปางมะขามป้อม จำนวน 5 ราย
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์