Untitled Document
 
การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เป็นประธานเปิด \\\\\\\"โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี \\\\\\\"  จัดโดย รพ.สต.บ้านร้องธาร ภายใต้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ณ ศูนย์ดูแลเด็กทั้ง 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 26-29 ส.ค. 2556 คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตับเตา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย 
นายก มอบรางวัลแก่เด็กเล็กที่แสดงต้อนรับการเปิดโครงการ ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหัวฝาย
นายกพร้อมคณะ ร่วมเป็นประธานเปิด กิจกรรม ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านทรายขาว
การแสดงของศูนย์เด็กเล็กบ้านถ้ำตับเตา
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์