Untitled Document
 

นายชัยธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

นางสาวจิตรา เจริญทรัพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวณิชกมล สุริยะ
ครู คศ.1
นางปราณี ปุกแก้ว
ครู คศ.1
นางภาคินี คำนาง
ครู คศ.1
นางณฐพร ปวนใฝ
ครู คศ.1

นางสมทรง ไชยา
ผู้ดูแลเด็ก

นางเบญจมาศ สิงห์ไชย
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวนาตยา จิรสกุลงาม
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวอนงค์ รัตนเวียงผา
พี่เลี้ยงเด็ก
นางคำมูล เทพวงค์
พี่เลี้ยงเด็ก


นางสาวปุญชรัสมิ์ ศรีวิชัย
ธุรการกองการศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี
เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน

นางสาวเบญจลักษณ์ จะแฮ
พนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์