Untitled Document
 

นายชัยธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

นางอโณทัย เป็งศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธารญา เรือนติปิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นายวรากรณ์ ทาแกง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาววรรณิดา ปิ่นพรหม
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวจีรนันท์ ตานะขัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี
นางพัชรินทร์ โพธิ์คำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐพงษ์ แก้วปันขัน
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนัทชฎามาต สุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์