Untitled Document
 

นายชัยธีรณัฏฐ์ สกุลธัญพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

นางวาสนา วงค์สวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพัสราพร คำแหล่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายกฤษณ์พีรัช วังพงศ์จินา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายณัฐพงค์ เทพทองคำ
บุคลากร ชำนาญการ
นายศรัณย์ เทพมา
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

ว่าที่ รต.อดิลักษณ์ ยอดยิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นางสาวภัสสร จุระวะ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สิบเอกปรเมษฐ์ สืบวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติการ

นางสาวกุลนันทิ์ มูลรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเที่ยว
นางนันทนา สุตาแก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอรทัย กิติดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางบัวลอย สมบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศุภชัย ใจคำแปง
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ เร็วงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมศักดิ์ สะโน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภชัย บัวเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทนิล โม๊ะออ
นัการภารโรง
นายเอกนัย แก้ววงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจิรพงค์ อินทนนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชัยณรงค์ ปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบูรพา โม๊ะออ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนภาพร คำปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสารวิล ใจเสมอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายองอาจ สมรส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเวณิการ์ จันทรภัณท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเกศรินทร์ อินทจักน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายยศภิชา อินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคณิศร พวงมาลา
พนักงานขับรถ
นางสาวมัลลิกา จาสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวมัทกาญ เต๋โจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐดนัย อินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์