Untitled Document
 

นายสมาน ซวงคำ
ประธานสภา

นายสุริยา ปิงย่า
เลขานุการสภา
นายปัญญา เหลืองแสน
รองประธานสภา

นายอนุชาติ ชัยวิทย์นนท์
สอบต.หมู่ที่ 1
นายศุกร์ คำตั๋น
สอบต.หมู่ที่ 1
นายอนันต์ พวงมาลา
สอบต.หมู่ที่ 2
นายปัญญา เหลืองแสน
สอบต.หมู่ที่ 2

นายถนัด เวชกิจ
สอบต.หมู่ที่ 3
นายสมาน ซวงคำ
สอบต.หมู่ที่ 3
นายศรีมล วิฉายา
สอบต.หมู่ที่ 4
นายสุริยา ปิงย่า
สอบต.หมู่ที่ 4

นายนิกร อัตตมะ
สอบต.หมู่ที่ 5
นายอนันต์ ไชยบุญเรือง
สอบต.หมู่ที่ 5
นางนงคราญ สุภา
สอบต.หมูที่ 6
นายจันทร์ มูลตาสิงห์
สอบต.หมูที่ 7

นายนวล เทพใจ
สอบต.หมูที่ 7
นายถนอม เขื่อนแก้ว
สอบต.หมูที่ 8
นายสมบัติ ชัยชิต
สอบต.หมูที่ 8
นางรัตนทรัพย์ ดวงจันทร์
สอบต.หมู่ที่ 9

นายสองเมือง สุยะวงค์
สอบต.หมู่ที่ 9
นายสมบูรณ์ ใจเฉลียว
สอบต.หมูที่ 10
นายสมเพชร อินสุวรรณ์
สอบต.หมู่ที่ 10

นายรัตนชัย จันทา
สอบต.หมู่ที่ 11
นายสมพงศ์ ตาละกา
สอบต.หมู่ที่ 12
นายโชคชัย โประธา
สอบต.หมู่ที่ 12
นายสมบูรณ์ ใจเฉลียว
สอบต.หมู่ที่ 13

นางสาวพิมพ์ใจ พรมอนันต์
สอบต.หมู่ที่ 13
นายสหชาติ จะหยี
สอบต.หมูที่ 14
นางศรีไพร ใจคำ
สอบต.หมู่ที่ 14
นายธนาวรรธน์ อินถอด
สอบต.หมู่ที่ 15

นางทองอินทร์ แสงยศ
สอบต.หมู่ที่ 15
นายแสงเมือง บุญทาเมือง
สอบต.หมู่ที่ 16
นายนิรันตร์ หลิ่งห้า
สอบต.หมู่ที่ 17

นายมูละ ปอซาย
สอบต.หมู่ที่ 18นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •  

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบรการทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบรหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรม
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือประชาชน
  สถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  คำถามที่พบบ่อย Q&A
   
   

   
   
   
   
   
   
  Untitled Document
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
  99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
  โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์