Untitled Document

:: พบข้อมูล 72 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
( ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2018 เวลา 18:18:43)
 
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:02:14)
 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:00:37)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่อง หมู่ 10 บ้านหัวฝ่าย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:05:23)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดงป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2018 เวลา 15:26:14)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:00:57)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2018 เวลา 15:30:07)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 15:21:03)
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 16:10:24)
 
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่1
( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 13:55:41)
 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 16:30:44)
 
โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำขนาดเล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 16:22:44)
 
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 9 บ้านดงป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2017 เวลา 14:51:27)
 
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 16:54:52)
 
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ โดยวิธีพิเศษ
( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:59:35)
 
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ โดยวิธีพิเศษ
( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:07:17)
 
สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายตะกอนดินทราย หน้าฝายลูกที่ 1
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:55:02)
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านอ่าย
( ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 16:01:22)
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านเชียงหมั้น
( ประกาศเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:11:00)
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านหัวฝาย
( ประกาศเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:10:03)
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านทรายขาว
( ประกาศเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:08:07)
 
โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซ
( ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:38:01)
 
โครงการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐
( ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:35:45)
 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 9 บ้านดงป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2016 เวลา 10:47:16)
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปางมะขามป้อม
( ประกาศเมื่อ 5 ตุลาคม 2016 เวลา 15:31:04)
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 16:10:52)
 
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว
( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 14:25:34)
 
โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำห้วยตีนธาตุ หมู่ 15 บ้านเชียงหมั้น ต.ศรีดงเย็น อ.
( ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 15:40:46)
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำ
( ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:30:30)
 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำคลอง บ้านแม่ขิ หมู่ 1 ตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 10:40:02)
 
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว
( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 16:59:29)
 
จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP 2ชั้น
( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:58:23)
 
โครงการจ้างเหมาขุดสระแก้มลิง ม.14 บ้านปางมะขามป้อม
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2016 เวลา 10:10:00)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2016 เวลา 17:58:09)
 
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมต
( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:07:15)
 
ยกเลิกประกาศ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่2 บ้านแม่ข
( ประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม 2015 เวลา 15:02:02)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็มพร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้า
( ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2015 เวลา 16:15:46)
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 09:55:17)
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 8 ครั้งที่ 2
( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:51:14)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 8 บ้านหน
( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 11:16:12)
 
ประกาศโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่6 บ้านร้องธาร โดยวิธีพิเศ
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2015 เวลา 14:44:26)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนย้ายตะกอนดินทราย
( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:40:16)
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera
( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2015 เวลา 09:45:22)
 
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2015 เวลา 10:53:56)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2015 เวลา 18:23:58)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์
( ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2015 เวลา 15:43:11)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:52:58)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 14:55:50)
 
โครงการสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเวียงผาพัฒนา
( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 15:05:19)
 
สอบราคาซื้อสี่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรั
( ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 17:32:11)
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์