Untitled Document
ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 08:45:16 เปิดอ่านทั้งหมด 259 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
 

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ที่ ๕๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น และคำสั่งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ที่ ๕๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่งอร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ซึ่งมอบหมายให้ สิบเอกปรเมษฐ์ สืบวงศ์ ตำแหน่งนิติกร เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องร้องทุกข์ นั้น

          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานนิติการ สำนักปลัด ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ทั้งหมด ๔ เรื่อง เป็นเรื่องร้องทุกข์ทั่วไป ซึ่งได้แก้ปัญหาสำเร็จแล้ว ๓ เรื่อง และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๑ เรื่อง  และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 
งานนิติการ สำนักปลัด
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์