Untitled Document
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2017 เวลา 10:10:38 เปิดอ่านทั้งหมด 304 ครั้ง
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีง
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 นั้น ด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ข้อ 5 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อาศัยอำนาจความตาม มาตรา 58/5 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
 

 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์