Untitled Document
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:10:34 เปิดอ่านทั้งหมด 176 ครั้ง
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดง
รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่าง นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 

 ในครั้งนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นในการจัดหารถดับเพลิงขนาดใหญ่ที่มีถังบรรจุน้ำ เพื่อใช้สำหรับงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การดับเพลิงและการจัดสรรน้ำใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง เป็นต้น 

ตำบลศรีดงเย็นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือประมาณ 120 กิโลเมตรมีประชากรราว 9,300 คน และมีพื้นที่ประมาณ 303.08 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเป็นภูเขา ในฤดูแล้งช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีมักเกิดไฟป่าบ่อยครั้งในเขตตำบลศรีดงเย็น จนก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ของป่าไม้และเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มาจากหมอกควัน นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของทุกปี มักเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วย ทางตำบลศรีดงเย็นได้พยายามใช้รถดับเพลิงที่มีอยู่ในการดับเพลิงและการจัดส่งน้ำใช้ให้ประชาชนและพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของตำบลศรีดงเย็น แต่เนื่องจากรถดับเพลิงดังกล่าว มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน จึงจำป็นต้องจัดหารถดับเพลิงคันใหม่เป็นการด่วน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติการดับเพลิงและการจัดส่งน้ำใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ชาวตำบลศรีดงเย็นมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และสามารถลดปริมาณหมอกควันที่เป็นมลพิษได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย 

 

[สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่]
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
โทรศัพท์: 053-203367 โทรสาร: 053-203373 Email : ggp@tm.mofa.go.jp

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์