Untitled Document
ประกาศเมื่อ 1 มีนาคม 2016 เวลา 15:21:18 เปิดอ่านทั้งหมด 506 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงฯ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560
 

 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

ตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับปรับปรุงฯ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์