Untitled Document

:: พบข้อมูล 75 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 2 หน้า

ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:17:29 เปิดอ่าน 120)
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
( 23 เมษายน 2018 เวลา 15:13:20 เปิดอ่าน 125)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
( 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:15:45 เปิดอ่าน 252)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
( 10 ตุลาคม 2017 เวลา 14:39:09 เปิดอ่าน 337)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 9 ตุลาคม 2017 เวลา 10:37:13 เปิดอ่าน 233)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 22 กันยายน 2017 เวลา 16:23:58 เปิดอ่าน 244)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562
( 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:13:28 เปิดอ่าน 278)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
( 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:12:54 เปิดอ่าน 651)
 
พีธีมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
( 9 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:30:00 เปิดอ่าน 243)
 
คลิปวีดิทัศน์ แนะนำ ภาษีไปไหนตอนเด็ก และภาษีไปไหนตอนโต อบต.ศรีดงเย็น
( 20 ธันวาคม 2017 เวลา 15:07:11 เปิดอ่าน 214)
 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. พนักงานและลูกจ้าง อบต.ศรีดงเย็น ร่วมกันประการเจนารมณ์ต่อต้านทุจริต และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 19 ธันวาคม 2017 เวลา 17:55:52 เปิดอ่าน 443)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
( 13 ธันวาคม 2017 เวลา 08:45:16 เปิดอ่าน 259)
 
บทบาท-หน้าที่-ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( 12 ธันวาคม 2017 เวลา 11:30:12 เปิดอ่าน 262)
 
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีง
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 นั้น ด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ข้อ 5 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อาศัยอำนาจความตาม มาตรา 58/5 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 12 ธันวาคม 2017 เวลา 10:10:38 เปิดอ่าน 304)
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:19:46 เปิดอ่าน 237)
 
ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
( 27 เมษายน 2017 เวลา 10:55:52 เปิดอ่าน 270)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
( 27 เมษายน 2017 เวลา 10:53:24 เปิดอ่าน 204)
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
( 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:07:18 เปิดอ่าน 209)
 
ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
( 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:00:53 เปิดอ่าน 212)
 
ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
( 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:41:38 เปิดอ่าน 194)
 
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดง
รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่าง นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ( 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:10:34 เปิดอ่าน 193)
 
ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
( 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:29:56 เปิดอ่าน 189)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 08 ธันวาคม 2016 เวลา 15:09:35 เปิดอ่าน 584)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 08 ธันวาคม 2016 เวลา 15:05:06 เปิดอ่าน 631)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:32:54 เปิดอ่าน 275)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และนายอำเภอไชยปราการได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:14:08 เปิดอ่าน 536)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 ข้อ 17 (4) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ( 09 มิถุนายน 2016 เวลา 14:14:23 เปิดอ่าน 276)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงฯ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ( 1 มีนาคม 2016 เวลา 15:21:18 เปิดอ่าน 520)
 
การกำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้นำความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการตามกรอบมาตรฐานและบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถกำหนดมาตรกรแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไป นั้น จากรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พบว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้าง มีระดับคะแนนความเสี่ยงที่สูงมาก ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้นำไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ งานนิติการ สำนักปลัด 27 มกราคม 2560 ( 29 มกราคม 2560 เวลา 09:51:01 เปิดอ่าน 597)
 
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 ( 29 มิถุนายน 2015 เวลา 16:53:20 เปิดอ่าน 450)
 
การมอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทน
( 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:27:15 เปิดอ่าน 444)
 
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้
( 17 เมษายน 2015 เวลา 16:40:26 เปิดอ่าน 296)
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) ( 30 มีนาคม 2015 เวลา 10:30:23 เปิดอ่าน 339)
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเ
( 27 ตุลาคม 2014 เวลา 16:32:19 เปิดอ่าน 420)
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555 ( 24 ธันวาคม 2012 เวลา 17:10:05 เปิดอ่าน 10809)
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์