Untitled Document

:: พบข้อมูล 60 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 2 หน้า

ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
( 27 เมษายน 2017 เวลา 10:55:52 เปิดอ่าน 233)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
( 27 เมษายน 2017 เวลา 10:53:24 เปิดอ่าน 176)
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
( 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:07:18 เปิดอ่าน 184)
 
ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
( 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:00:53 เปิดอ่าน 178)
 
ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
( 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:41:38 เปิดอ่าน 165)
 
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดง
รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่าง นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ( 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:10:34 เปิดอ่าน 159)
 
ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
( 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:29:56 เปิดอ่าน 156)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 08 ธันวาคม 2016 เวลา 15:09:35 เปิดอ่าน 482)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 08 ธันวาคม 2016 เวลา 15:05:06 เปิดอ่าน 538)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:32:54 เปิดอ่าน 241)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และนายอำเภอไชยปราการได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:14:08 เปิดอ่าน 474)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 ข้อ 17 (4) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ( 09 มิถุนายน 2016 เวลา 14:14:23 เปิดอ่าน 242)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงฯ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ( 1 มีนาคม 2016 เวลา 15:21:18 เปิดอ่าน 494)
 
การกำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้นำความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการตามกรอบมาตรฐานและบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถกำหนดมาตรกรแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไป นั้น จากรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พบว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้าง มีระดับคะแนนความเสี่ยงที่สูงมาก ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้นำไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ งานนิติการ สำนักปลัด 27 มกราคม 2560 ( 29 มกราคม 2560 เวลา 09:51:01 เปิดอ่าน 519)
 
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 ( 29 มิถุนายน 2015 เวลา 16:53:20 เปิดอ่าน 402)
 
การมอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทน
( 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:27:15 เปิดอ่าน 374)
 
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้
( 17 เมษายน 2015 เวลา 16:40:26 เปิดอ่าน 267)
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) ( 30 มีนาคม 2015 เวลา 10:30:23 เปิดอ่าน 310)
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเ
( 27 ตุลาคม 2014 เวลา 16:32:19 เปิดอ่าน 393)
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555 ( 24 ธันวาคม 2012 เวลา 17:10:05 เปิดอ่าน 10606)
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์