Untitled Document

:: พบข้อมูล 47 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 2 หน้า

การกำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้นำความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการตามกรอบมาตรฐานและบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถกำหนดมาตรกรแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไป นั้น จากรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พบว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้าง มีระดับคะแนนความเสี่ยงที่สูงมาก ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้นำไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ งานนิติการ สำนักปลัด 27 มกราคม 2560 ( 29 มกราคม 2560 เวลา 09:51:01 เปิดอ่าน 454)
 
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 ( 29 มิถุนายน 2015 เวลา 16:53:20 เปิดอ่าน 351)
 
การมอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทน
( 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:27:15 เปิดอ่าน 330)
 
ประกาศยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้
( 17 เมษายน 2015 เวลา 16:40:26 เปิดอ่าน 246)
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) ( 30 มีนาคม 2015 เวลา 10:30:23 เปิดอ่าน 292)
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเ
( 27 ตุลาคม 2014 เวลา 16:32:19 เปิดอ่าน 372)
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555 ( 24 ธันวาคม 2012 เวลา 17:10:05 เปิดอ่าน 10473)
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์