Untitled Document

:: พบข้อมูล 73 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคิดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่ง
( 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:19:48 เปิดอ่าน 7)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็นเรืองการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตย์
( 09 เมษายน 2019 เวลา 11:50:23 เปิดอ่าน 41)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:26:36 เปิดอ่าน 24)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:23:50 เปิดอ่าน 25)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:21:48 เปิดอ่าน 13)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:15:57 เปิดอ่าน 25)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง รับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ( 26 มีนาคม 2019 เวลา 15:47:36 เปิดอ่าน 41)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
( 12 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:07:29 เปิดอ่าน 31)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่) 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 10 (3), 11, 12 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 และข้อ 12 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ( 12 มีนาคม 2019 เวลา 16:08:08 เปิดอ่าน 32)
 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562
( 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:26:28 เปิดอ่าน 50)
 
หนังสือขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
( 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:25:38 เปิดอ่าน 40)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
( 22 มกราคม 2019 เวลา 09:50:10 เปิดอ่าน 53)
 
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
( 22 มกราคม 2019 เวลา 09:49:32 เปิดอ่าน 50)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
( 26 ธันวาคม 2018 เวลา 09:37:44 เปิดอ่าน 102)
 
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกอบต.ศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:35:27 เปิดอ่าน 178)
 
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในทางพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
( 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:50:29 เปิดอ่าน 99)
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 31 ตุลาคม 2018 เวลา 09:21:45 เปิดอ่าน 129)
 
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
( 26 ตุลาคม 2018 เวลา 10:09:14 เปิดอ่าน 114)
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 24 ตุลาคม 2018 เวลา 16:25:36 เปิดอ่าน 127)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 24 ตุลาคม 2018 เวลา 16:12:01 เปิดอ่าน 119)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
( 09 ตุลาคม 2018 เวลา 11:06:18 เปิดอ่าน 88)
 
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
( 09 ตุลาคม 2018 เวลา 11:05:34 เปิดอ่าน 113)
 
ประกาศอบต.ศรีดงเย็น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 08 ตุลาคม 2018 เวลา 15:32:54 เปิดอ่าน 88)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 และข้อ 9 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 27 กันยายน 2018 เวลา 15:13:24 เปิดอ่าน 94)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 26 กันยายน 2018 เวลา 15:50:38 เปิดอ่าน 109)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนายอำเภอไชยปราการได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 จึงประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศใช้โดยทันที จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 19 กันยายน 2018 เวลา 13:47:33 เปิดอ่าน 121)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอไชยปราการได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 14 กันยายน 2018 เวลา 15:50:30 เปิดอ่าน 219)
 
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
( 30 สิงหาคม 2018 เวลา 14:51:28 เปิดอ่าน 100)
 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
( 03 สิงหาคม 2018 เวลา 15:55:09 เปิดอ่าน 105)
 
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
( 03 สิงหาคม 2018 เวลา 15:54:05 เปิดอ่าน 187)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2561
( 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:11:05 เปิดอ่าน 101)
 
หนังสือขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2561
( 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:10:17 เปิดอ่าน 88)
 
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจันทร์แก้ว ทาวรรณ์ ( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:13:21 เปิดอ่าน 138)
 
ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2561
( 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:26:43 เปิดอ่าน 128)
 
รายงานบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
( 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:24:18 เปิดอ่าน 110)
 
1 - 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอรับจัดสรร อุปกรณ์ช่
( 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:18:58 เปิดอ่าน 120)
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำ
( 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:00:45 เปิดอ่าน 149)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2561
( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:19:50 เปิดอ่าน 118)
 
ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:17:29 เปิดอ่าน 110)
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
( 23 เมษายน 2018 เวลา 15:13:20 เปิดอ่าน 117)
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์