Untitled Document

:: พบข้อมูล 87 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 4 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:07:02 เปิดอ่าน 8)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 8 มิถุนายน 2019 เวลา 10:29:28 เปิดอ่าน 10)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง รับสมัครบุคคบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง รับสมัครบุคคบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจะแต่งตั้งเป็นพนักงานทั้วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั่งที่ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังต่อไปนี้ ( 08 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:33:06 เปิดอ่าน 7)
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
( 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:20:42 เปิดอ่าน 3)
 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
( 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:10:52 เปิดอ่าน 5)
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
( 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:09:55 เปิดอ่าน 2)
 
ประกาศปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
( 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:09:23 เปิดอ่าน 3)
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
( 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:08:38 เปิดอ่าน 3)
 
ประกาศปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
( 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:07:51 เปิดอ่าน 3)
 
ประกาศขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
( 27 มิถุนายน 2019 เวลา 14:10:55 เปิดอ่าน 9)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
( 14 มิถุนายน 2019 เวลา 15:48:25 เปิดอ่าน 16)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่6
( 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:20:14 เปิดอ่าน 22)
 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี
( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 10:59:57 เปิดอ่าน 21)
 
หนังสือขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 10:59:08 เปิดอ่าน 20)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคิดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่ง
( 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:19:48 เปิดอ่าน 34)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็นเรืองการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตย์
( 09 เมษายน 2019 เวลา 11:50:23 เปิดอ่าน 64)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:26:36 เปิดอ่าน 44)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:23:50 เปิดอ่าน 52)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:21:48 เปิดอ่าน 29)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:15:57 เปิดอ่าน 41)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง รับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ( 26 มีนาคม 2019 เวลา 15:47:36 เปิดอ่าน 49)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
( 12 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:07:29 เปิดอ่าน 42)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่) 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 10 (3), 11, 12 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 และข้อ 12 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ( 12 มีนาคม 2019 เวลา 16:08:08 เปิดอ่าน 54)
 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562
( 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:26:28 เปิดอ่าน 84)
 
หนังสือขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
( 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:25:38 เปิดอ่าน 56)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
( 22 มกราคม 2019 เวลา 09:50:10 เปิดอ่าน 76)
 
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
( 22 มกราคม 2019 เวลา 09:49:32 เปิดอ่าน 71)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
( 26 ธันวาคม 2018 เวลา 09:37:44 เปิดอ่าน 118)
 
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกอบต.ศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:35:27 เปิดอ่าน 235)
 
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในทางพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
( 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:50:29 เปิดอ่าน 121)
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 31 ตุลาคม 2018 เวลา 09:21:45 เปิดอ่าน 160)
 
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
( 26 ตุลาคม 2018 เวลา 10:09:14 เปิดอ่าน 151)
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 24 ตุลาคม 2018 เวลา 16:25:36 เปิดอ่าน 154)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 24 ตุลาคม 2018 เวลา 16:12:01 เปิดอ่าน 147)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
( 09 ตุลาคม 2018 เวลา 11:06:18 เปิดอ่าน 100)
 
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
( 09 ตุลาคม 2018 เวลา 11:05:34 เปิดอ่าน 137)
 
ประกาศอบต.ศรีดงเย็น เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 08 ตุลาคม 2018 เวลา 15:32:54 เปิดอ่าน 109)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 และข้อ 9 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 27 กันยายน 2018 เวลา 15:13:24 เปิดอ่าน 109)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 26 กันยายน 2018 เวลา 15:50:38 เปิดอ่าน 130)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนายอำเภอไชยปราการได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 จึงประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศใช้โดยทันที จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 19 กันยายน 2018 เวลา 13:47:33 เปิดอ่าน 148)
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •  

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบรการทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบรหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรม
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือประชาชน
  สถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  คำถามที่พบบ่อย Q&A
   
   

   
   
   
   
   
   
  Untitled Document
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
  99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
  โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์