Untitled Document

:: พบข้อมูล 47 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอไชยปราการได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 14 กันยายน 2018 เวลา 15:50:30 เปิดอ่าน 8)
 
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
( 30 สิงหาคม 2018 เวลา 14:51:28 เปิดอ่าน 11)
 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
( 03 สิงหาคม 2018 เวลา 15:55:09 เปิดอ่าน 22)
 
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
( 03 สิงหาคม 2018 เวลา 15:54:05 เปิดอ่าน 32)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2561
( 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:11:05 เปิดอ่าน 16)
 
หนังสือขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2561
( 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:10:17 เปิดอ่าน 12)
 
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจันทร์แก้ว ทาวรรณ์ ( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:13:21 เปิดอ่าน 39)
 
ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2561
( 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:26:43 เปิดอ่าน 49)
 
รายงานบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
( 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:24:18 เปิดอ่าน 43)
 
1 - 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอรับจัดสรร อุปกรณ์ช่
( 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:18:58 เปิดอ่าน 49)
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำ
( 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:00:45 เปิดอ่าน 62)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2561
( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:19:50 เปิดอ่าน 53)
 
ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:17:29 เปิดอ่าน 45)
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
( 23 เมษายน 2018 เวลา 15:13:20 เปิดอ่าน 49)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
( 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:15:45 เปิดอ่าน 153)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
( 10 ตุลาคม 2017 เวลา 14:39:09 เปิดอ่าน 164)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 9 ตุลาคม 2017 เวลา 10:37:13 เปิดอ่าน 141)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 22 กันยายน 2017 เวลา 16:23:58 เปิดอ่าน 145)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562
( 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:13:28 เปิดอ่าน 153)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
( 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:12:54 เปิดอ่าน 227)
 
พีธีมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
( 9 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:30:00 เปิดอ่าน 165)
 
คลิปวีดิทัศน์ แนะนำ ภาษีไปไหนตอนเด็ก และภาษีไปไหนตอนโต อบต.ศรีดงเย็น
( 20 ธันวาคม 2017 เวลา 15:07:11 เปิดอ่าน 141)
 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. พนักงานและลูกจ้าง อบต.ศรีดงเย็น ร่วมกันประการเจนารมณ์ต่อต้านทุจริต และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 19 ธันวาคม 2017 เวลา 17:55:52 เปิดอ่าน 224)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
( 13 ธันวาคม 2017 เวลา 08:45:16 เปิดอ่าน 157)
 
บทบาท-หน้าที่-ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( 12 ธันวาคม 2017 เวลา 11:30:12 เปิดอ่าน 148)
 
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีง
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 นั้น ด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ข้อ 5 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อาศัยอำนาจความตาม มาตรา 58/5 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 12 ธันวาคม 2017 เวลา 10:10:38 เปิดอ่าน 168)
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:19:46 เปิดอ่าน 143)
 
ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
( 27 เมษายน 2017 เวลา 10:55:52 เปิดอ่าน 207)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
( 27 เมษายน 2017 เวลา 10:53:24 เปิดอ่าน 155)
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
( 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15:07:18 เปิดอ่าน 163)
 
ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
( 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:00:53 เปิดอ่าน 152)
 
ขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
( 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:41:38 เปิดอ่าน 144)
 
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดง
รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่าง นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ( 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:10:34 เปิดอ่าน 133)
 
ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
( 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:29:56 เปิดอ่าน 127)
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 08 ธันวาคม 2016 เวลา 15:09:35 เปิดอ่าน 368)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 08 ธันวาคม 2016 เวลา 15:05:06 เปิดอ่าน 456)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:32:54 เปิดอ่าน 207)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และนายอำเภอไชยปราการได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 นายธนภัทร ผัดเวียง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:14:08 เปิดอ่าน 425)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 ข้อ 17 (4) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ( 09 มิถุนายน 2016 เวลา 14:14:23 เปิดอ่าน 218)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงฯ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ( 1 มีนาคม 2016 เวลา 15:21:18 เปิดอ่าน 470)
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์