Untitled Document
 
 
 
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกอบต.ศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:35:27 เปิดอ่าน 52)
 
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในทางพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
( 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:50:29 เปิดอ่าน 31)
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 31 ตุลาคม 2018 เวลา 09:21:45 เปิดอ่าน 47)
 
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
( 26 ตุลาคม 2018 เวลา 10:09:14 เปิดอ่าน 34)
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 24 ตุลาคม 2018 เวลา 16:25:36 เปิดอ่าน 54)
 
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:02:14)
 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:00:37)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่อง หมู่ 10 บ้านหัวฝ่าย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:05:23)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:00:57)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2018 เวลา 15:30:07)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 15:21:03)
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 16:10:24)
 
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่1
( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 13:55:41)
 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 16:30:44)
 
โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำขนาดเล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 16:22:44)
 

 

ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
ร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดสันต้นเป่า (บ้านอ่าย)
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรม“ศรีดงเย็นปันสุข สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ" ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมท้องถิ่นสัญจร
 

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์