Untitled Document
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนายอำเภอไชยปราการได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 จึงประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศใช้โดยทันที จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 19 กันยายน 2018 เวลา 13:47:33 เปิดอ่าน 1)
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอไชยปราการได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ( 14 กันยายน 2018 เวลา 15:50:30 เปิดอ่าน 9)
 
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
( 30 สิงหาคม 2018 เวลา 14:51:28 เปิดอ่าน 13)
 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
( 03 สิงหาคม 2018 เวลา 15:55:09 เปิดอ่าน 23)
 
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
( 03 สิงหาคม 2018 เวลา 15:54:05 เปิดอ่าน 32)
 
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:02:14)
 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:00:37)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่อง หมู่ 10 บ้านหัวฝ่าย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:05:23)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:00:57)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2018 เวลา 15:30:07)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 15:21:03)
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 16:10:24)
 
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่1
( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 13:55:41)
 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 16:30:44)
 
โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำขนาดเล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 16:22:44)
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดงเย็น กิจกรรมวัยใสขับขี่ปลอดภัย
งดดื่มสุราเข้าพรรษา
บุคลากรอบต.ศรีดงเย็นลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนโครงการพระราขดำริฯ ประจำปี 2562
งานป้องกันฯร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายลูกเสือนักศึกษา กศน.อำเภอไชยปราการ
 

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์