Untitled Document
 
 
 
 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี
( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 10:59:57 เปิดอ่าน 5)
 
หนังสือขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 10:59:08 เปิดอ่าน 6)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคิดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่ง
( 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:19:48 เปิดอ่าน 25)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็นเรืองการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตย์
( 09 เมษายน 2019 เวลา 11:50:23 เปิดอ่าน 51)
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
( 09 เมษายน 2019 เวลา 10:26:36 เปิดอ่าน 35)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย
( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2019 เวลา 15:55:48)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ด
( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2019 เวลา 15:55:09)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
( ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2018 เวลา 18:18:43)
 
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:02:14)
 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:00:37)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่อง หมู่ 10 บ้านหัวฝ่าย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:05:23)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:00:57)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2018 เวลา 15:30:07)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 15:21:03)
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 16:10:24)
 

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
งานกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562"
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (การออกเสด็จ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์