Untitled Document
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
งานกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562"
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (การออกเสด็จ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
โครงการคัดเเยกขยะมูลฝอย ในหมู่บ้าน อบต.ศรีดงเย็น
อบต.ศรีดงเย็น ได้ออกปฏิบัติการแจ้งเตือนประชาชนถึงสภาพอากาศฝุ่นพิษหมอกควันเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเย็นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ครั้งที่1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศรีดงเย็น
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลศรีดงเย็น ปีงบประมาณ 2562
ร่วมดำเนินกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ร่วมรณรงค์ KIKOFF แยกก่อนทิ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
ร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดสันต้นเป่า (บ้านอ่าย)
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรม“ศรีดงเย็นปันสุข สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ" ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมท้องถิ่นสัญจร
กิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
กิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
โครงการสมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดงเย็น กิจกรรมวัยใสขับขี่ปลอดภัย
งดดื่มสุราเข้าพรรษา
บุคลากรอบต.ศรีดงเย็นลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนโครงการพระราขดำริฯ ประจำปี 2562
งานป้องกันฯร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายลูกเสือนักศึกษา กศน.อำเภอไชยปราการ
กิจกรรมจิตอาสารับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคและพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ อบต.ศรีดงเย็น ประจำปี 2561
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน อบต.ศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดงเย็น ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสืบเสาะข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณี นายชนะพงษ์ อุ่นใจ
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคหัด ,หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสาธิตการกำจัดขยะอินทรีย์
กิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพร ในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดงเย็น
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติด
โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลศรีดงเย็น
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมการเรียนรู่
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณ
โครงการ ปลูกไม้ดอกยืนต้น และเก็บเศษขยะ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลศรีดงเย็น
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯร่วมมอบผ้าห่มโครงการรวมใจ๋ ต้านภัยหนาว นำโดยสมาคมชาวเหนือ ภูเก็ต-อันดามัน
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นายธนภัทร ผัดเวียง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559 นำโดยนายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานฯ ลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง หมู่ที่ 14 บ้านปางมะขามป้อม
โครงการสรงน้ำพระธาตุดอยปิน
โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น นำโดย นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ชมรมผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลศรีดงเย็น ร่วมเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใ
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลศรีดงเย็น
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ลอยกระทงต๋ามประทีป ประจำปี 2558
นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พร้อคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาววรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พร้อคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานที่ว่าก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น นำโดย นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมจัดโครงการประชุมเสวนาแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น นำโดย นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมจัดโครงการ Car Free Day ปั่นจักรบานเทิดพระเกิียรติ จากวันแม่ถึงวั
นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกอบต. เดินทางเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ติดเชื้อ และพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมอบเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกอบต. และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูช
นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น มองค่าตอบแทนคณะกรรมการ โครงการจ้างเหมาขนย้ายตะกอนดินทราย หน้าฝายลูกที่ 1
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาคมระดับตำบล
นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นเป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ที่ 18
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมผลไม้ หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกีฬาตำบลศรีดงเย็น ประจำปี 2558
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรม ประเพณียี่เป็ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปี 2557
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
งานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
โครงการทำแนวป้องกันไฟป่า
ประชุมอบต.สัญจร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
การประชุมประชาคมระดับตำบล
การติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ได้รับเลือกให้เป็น คณะอนุกรรมการ อำนวยการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
เยี่ยมดูอาการ \"นายแสวง ฝอยทอง\" ร่วมกับกิ่งกาชาดดำเภอไชยปราการ
มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
การมอบอุปกรณ์ในการปรับปรุงบ้านผู้พิการ \\\\
กิจกรรมการถวายเทียนจำพรรษา ปี 2556
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุกก่อนฤดูกาล ประจำปี 2556
ประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ประชาคมระดับตำบล
ต้อนรับ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ท่านธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอไชยปราการคนใหม่ ณ บ้านสวนโกหลัก (อินทผลัม)
มอบถุงยังชีพชาวบ้านหมู่18 บ้านเวียงผาพัฒนา
นายกพบปะชาวบ้านพร้อมแจกเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2555
งานวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านอ่าย
สรงน้ำพระธาตุดอยปิน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 12 วัด ใน เขต อบต.ศรีดงเย็น
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •  

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบรการทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบรหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรม
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือประชาชน
  สถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  คำถามที่พบบ่อย Q&A
   
   

   
   
   
   
   
   
  Untitled Document
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
  99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
  โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์