Untitled Document

:: พบข้อมูล 75 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2562
 รายงานงบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2562
 รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2562
 รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2562
 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
 รายงานงบการเงิน เดือน มกราคม 2562
 รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2561
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน มกราคม 2561
 รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2560
 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2560
 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2560
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
  รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2560
  รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2560
  รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎา 2560
  รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2560
 รายงานงบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2560
 รายงานงบการเงิน เดือน เมษายน 2560
  รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2560
 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2560
 รายงานงบการเงิน เดือน มกราคม 2560
  รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2559
 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2559
 รายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2559
  รายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2559 และรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559
 รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2559
 รายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2559
 รายงานงบการเงิน เดือน มิถุนายน 2559
 รายงานงบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2559
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •  

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบรการทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบรหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรม
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือประชาชน
  สถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  คำถามที่พบบ่อย Q&A
   
   

   
   
   
   
   
   
  Untitled Document
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
  99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
  โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์