Untitled Document
ควบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6) (ระดับองค์กร) ประจำปี 2560
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:23:12)
 คำสั่งแบ่งงานระดับองค์กร
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:24:00)
 บันทึกข้อความระดับองค์กรเสนอผู้บริหาร
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:24:27)
 หน้าปกองค์กร
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:24:42)
 แบบติดตามปอ.3
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:24:57)
 แบบปอ.2
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:25:09)
 แบบปอ.3
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:25:23)
 แบบปอ.1
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:25:36)
 แบบปอ.1-ร
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:25:47)
 แบบปม.(หน่วยงานย่อย)
(ประกาศเมื่อ 2018-06-13 15:26:08)
งานควบคุมภายใน
 2561-แบบ-ปค.4
(ประกาศเมื่อ 2018-11-14 20:07:03)
 2561-แบบ-ปค.5
(ประกาศเมื่อ 2018-11-14 20:07:16)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
(ประกาศเมื่อ 2018-11-14 20:07:34)
 บันทึกเสนอผู้บริหาร
(ประกาศเมื่อ 2018-11-14 20:07:47)
 แบ่งงานระดับองค์กร
(ประกาศเมื่อ 2018-11-14 20:07:57)
 แบบปค1
(ประกาศเมื่อ 2018-11-14 20:08:07)
 แบบปค6
(ประกาศเมื่อ 2018-11-14 20:08:14)
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์