Untitled Document
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(ประกาศเมื่อ )
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง (พ.ศ.2561-2563)
(ประกาศเมื่อ )
 คำนวณภาระค่าใช้จ่ายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(ประกาศเมื่อ )
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (พ.ศ.2561-2563)
(ประกาศเมื่อ )
 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (พ.ศ.2561-2563)
(ประกาศเมื่อ )
ประกาศโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
 ประกาศโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
(ประกาศเมื่อ )
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
(ประกาศเมื่อ )
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ประกาศเมื่อ )
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
(ประกาศเมื่อ )
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงาน
(ประกาศเมื่อ )
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์