Untitled Document
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561
 ปกแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 12:04:20)
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 12:06:34)
 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 12:07:09)
 ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 12:07:54)
 ภาคผนวก
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 12:08:25)
 ส่วนที่ 1 บทนำ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 13:40:48)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขิ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 13:59:56)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:00:40)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:01:07)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 4 บ้านอินทาราม
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:01:55)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าย
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:02:20)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 6 บ้านร้องธาร
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:02:47)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:03:45)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าซาง
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:04:17)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:04:49)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วจำปี
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:06:17)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:06:49)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:07:15)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 15 บ้านเชียงหมั้น
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:08:26)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 16 บ้านแพะเศรษฐี
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:08:52)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 17 บ้านด้ง
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:09:24)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 59 หมู่ที่ 18 บ้านเวียงผาพัฒนา
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 14:09:45)
 สารบัญ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:50:35)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 ปกแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:05:50)
 ส่วนที่ 1 บทนำ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:34:38)
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:35:25)
 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:37:57)
 ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:38:42)
 ภาคผนวก
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:38:56)
 สารบัญ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:50:07)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขิ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:53:43)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:54:26)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:55:08)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 4 บ้านอินทาราม
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:55:27)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าย
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:55:48)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 6 บ้านร้องธาร
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:56:26)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:56:55)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าซาง
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:57:51)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:58:15)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:58:33)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วจำปี
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:58:57)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:59:13)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 16:59:37)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 14 บ้านปางมะขามป้อม
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 17:00:12)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 15 บ้านเชียงหมั้น
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 17:00:32)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 16 บ้านแพะเศรษฐี
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 17:01:06)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 17 บ้านด้ง
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 17:01:32)
 ภาพที่ตั้งโครงการ ปี 60 หมู่ที่ 18 บ้านเวียงผาพัฒนา
(ประกาศเมื่อ 2016-06-15 17:02:21)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
(ประกาศเมื่อ 2016-12-08 11:18:10)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(ประกาศเมื่อ 2018-02-13 16:26:09)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
(ประกาศเมื่อ 2017-10-10 14:31:52)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
(ประกาศเมื่อ 2018-09-27 14:42:11)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
(ประกาศเมื่อ 2018-12-26 15:01:15)
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์