Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2562
 ปกแผนยุทธศาสตร์
(ประกาศเมื่อ 2016-06-16 13:18:45)
 สารบัญ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-16 13:18:54)
 บทที่ 1 บทนำ
(ประกาศเมื่อ 2016-06-16 13:19:10)
 บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
(ประกาศเมื่อ 2016-06-16 13:21:32)
 บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์
(ประกาศเมื่อ 2016-06-16 13:21:50)
 บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ประกาศเมื่อ 2016-06-16 13:22:24)
 บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
(ประกาศเมื่อ 2016-06-16 13:22:50)
แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 1. ปกแผนการดำเนินงาน
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 10:02:29)
 2. สารบัญ
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 10:01:20)
 3. (ปก) ส่วนที่ 1 บทนำ
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 10:00:29)
 4. (ปก) ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการกิจกรรม
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:59:54)
 5. ส่วนที่ 1 บทนำ
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:59:05)
 6. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (ผด 1)
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:58:38)
 7. บัญชีโครงการ (ผด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:58:11)
 7. บัญชีโครงการ (ผด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:57:56)
 7. บัญชีโครงการ (ผด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:57:24)
 7. บัญชีโครงการ (ผด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:57:02)
 7. บัญชีโครงการ (ผด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:56:33)
 7. บัญชีโครงการ (ผด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:56:01)
 7. บัญชีโครงการ (ผด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:56:06)
 7. บัญชีโครงการ (ผด 2) ยุทธศาสตร์ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:55:25)
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 09:55:01)
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์