Untitled Document
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบ 2558
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:47:46)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:48:36)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:49:42)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:50:24)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:51:02)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:51:55)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:52:36)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:53:27)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:54:49)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:55:37)
ปีงบ 2559
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:56:34)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:57:19)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:57:55)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:58:34)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:59:09)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 08:59:45)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-05-04 09:00:32)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-08-10 16:24:29)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎา 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-08-10 16:25:42)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-09-06 15:06:51)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-10-17 16:07:14)
ปีงบ 2557
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:50:43)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2256
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:53:29)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:54:03)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:54:39)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:55:46)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:56:31)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:57:19)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:58:08)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:59:20)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 09:59:55)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 10:00:22)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557
(ประกาศเมื่อ 2016-05-10 10:00:55)
ปีงบ 2560
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-12-07 14:47:23)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-12-07 14:48:24)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
(ประกาศเมื่อ 2016-12-07 14:49:21)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
(ประกาศเมื่อ 2017-01-20 11:36:12)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
(ประกาศเมื่อ 2017-02-15 09:41:48)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
(ประกาศเมื่อ 2017-03-10 14:39:04)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
(ประกาศเมื่อ 2017-05-10 14:40:21)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
(ประกาศเมื่อ 2017-06-06 16:51:02)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
(ประกาศเมื่อ 2017-07-11 11:13:10)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
(ประกาศเมื่อ 2017-10-4 14:34:21)
ปีงบประมาณ 2561
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์