Untitled Document
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบ 2557
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบ 57 งวดที่ 1
(ประกาศเมื่อ 2016-05-17 09:30:15)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบ 57 งวดที่ 2
(ประกาศเมื่อ 2016-05-17 09:31:09)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบ 57 งวดที่ 3
(ประกาศเมื่อ 2016-05-17 09:31:56)
ปีงบ 2558
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบ 58 งวดที่ 2
(ประกาศเมื่อ 2016-05-17 09:33:03)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบ 58 งวดที่ 3
(ประกาศเมื่อ 2016-05-17 09:33:51)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบ 58 งวดที่ 1
(ประกาศเมื่อ 2017-03-09 13:47:25)
ปีงบ 2559
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 3
(ประกาศเมื่อ 2016-10-04 16:25:32)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2
(ประกาศเมื่อ 2016-07-05 10:20:21)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1
(ประกาศเมื่อ 2016-04-05 16:13:38)
ปีงบ 2560
 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560
(ประกาศเมื่อ 2016-12-07 14:55:27)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1
(ประกาศเมื่อ 2017-04-10 14:45:51)
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
(ประกาศเมื่อ 2016-10-13 17:16:06)
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
(ประกาศเมื่อ 2018-09-24 09:23:45)
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์