Untitled Document


งานการเจ้าหน้าที่

 ฟอร์ม - ข้อตกลงเงินอุดหนุน
 ฟอร์ม - คชจ.เดินทาง
 ฟอร์ม - ค่าเช่าบ้าน
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
 หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มท.0808.2/ว3523)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ฟอร์ม - ศึกษาบุตร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 รายละเอียดประมาณการรายรับ
 รายงานประมาณการรายรับ
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ลงนาม)
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 บันทึกหลักการและเหตุผล
 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
 ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
 สารบัญ
 ปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

KM การจัดการองค์ความรู้

 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่5
 ประกาศก.อบต.หลักเกณฑ์ฯ-จำนวน-7-ฉบับแก้ไขคำผิด
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16-2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์