Untitled Document
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ สอบถาม ติดต่อเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลด้านล่างเลยค่ะ
   
ชื่อ-สกุล :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
 
เรื่อง
ข้อความ :
 
กรุณาใส่รหัสกันสแปม :
cwmx5
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
เลขที่ 99 ม.6 ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์สำนักงาน 053-050060 โทรสาร 053-050061

โทรศัพท์ เหตุด่วน เหตุร้าย 053-050166

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 053-050060

งานธุรการ ต่อ 100

ปลัดอบต.ฯ ต่อ 101

งานสภาฯ ต่อ 103

หัวหน้าสำนักปลัด ต่อ 202

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 203

งานการเงินและบัญชี ต่อ 301

งานพัสดุ ต่อ 303

ผู้อำนวยการกองคลัง ต่อ 304

กองช่าง ต่อ 401

กองการศึกษาฯ ต่อ 402

 
 
แสดงพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง : 19.651691, 99.146242 สามารถคลิกหมุน scroll ที่เม้าส์เพื่อซูมแผนที่
 
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •  

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบรการทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบรหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรม
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือประชาชน
  สถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  คำถามที่พบบ่อย Q&A
   
   

   
   
   
   
   
   
  Untitled Document
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
  99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
  โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์