Untitled Document
 
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

ประวัติความเป็นมา :ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้ปี 2532-2535 เป็นปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และต่อมารัฐบาลมีนโยบายที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 475/2532 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2532 ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการสำรวจเบื้องต้น โดยได้ไปดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ต่อมากรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ให้เจ้าหน้าที่มาสำรวจเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 จึงได้อนุมัติการดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มาตามลำดับขั้นตอนทั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537 เห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และให้เป็นไปตามมติดังกล่าว จึงได้ให้ส่วนวิศวกรรมดำเนินการจัดทำแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง และป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ในท้องที่ ตำบลแม่คะ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง ตำบลแม่ทะลบ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลป่าแดด ตำบลศรีถ้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สลวย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ( อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ) และกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ กษ.0712.3/842 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ว่าได้ดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินฯ และเห็นควรนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระหว่างการเตรียมประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการได้ผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์